Đối tác

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Viện Xúc tiến Phát triển giáo dục đã hợp tác với trên 200 đối tác chiến lược, đơn vị hợp tác là các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế: